Connect Server Online
Game Server Online
Siege Server Offline
Total Players 7
Total Characters 9
Total Guilds 1
Online Players 0
  • MU97D Cổ Xưa 2003 > Terms of Service
Điều Khoản Sử Dụng

 

 

 

Bạn phải đồng ý toàn bộ nội qui (các điều khoản) này trước khi đăng ký trở thành Thành viên của Mu


NỘI QUY 

Khi tham gia vào Mu yêu cầu:

KHÔNG vi phạm  thuần phong mỹ tục, luật pháp nước CHXHCN Việt Nam

KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo. 

Trò chơi có tính bạo lực, KHÔNG khuyến khích trẻ em dưới 12 tuổi.. 


MU97D.CF  là tổ chức phi lợi nhuận. 
Máy chủ trò chơi thuộc tổ chức cá nhân.

Chúng tôi cho bạn chơi miễn phí với mục đích trải nhiệm và chúng tôi không kinh doanh trên trò chơi này.


MU Online là một nhãn hiệu đã đăng ký của Webzen, Inc.


*Nội dung của nội quy có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


Login

User ID:
Password:

Rankings» More

Characters
Guilds

Facebook